W ramach e-wizyty (konsultacji telefonicznej) można uzyskać między innymi e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Ponadto można zamówić specjalistyczną konsultację lekarską dotyczącą interpretacji wyników badań laboratoryjnych i ustalenia dalszego planu terapii. Wyniki badań można przesłać za pośrednictwem formularza lub na adres kontakt@telemed-24.pl.

Podczas e-wizyty można otrzymać także specjalistyczną poradę lekarską z zakresu medycyny podróży wraz z receptą na właściwą szczepionkę np. przeciw żółtej gorączce (żółtej febrze), cholerze, tężcowi, błonicy, WZW typu A,B i wielu innym chorobom. W zależności od potrzeb lekarz specjalista może przepisać także szczepionkę na grypę, HPV lub inną.

Jeżeli pacjent mieszka w dowolnym kraju Unii Europejskiej lub planuje tam wyjazd, może także uzyskać receptę transgraniczną, którą w razie potrzeby będzie można zrealizować w każdym kraju członkowskim UE.

Świadczenia medyczne (e-wizyty) udzielane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności są to:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 711),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 790),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1398 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. 2020 poz. 870),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 849),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2050),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 944 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 666 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 poz. 666 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej
  (Dz. U. z 2018 poz. 941 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 406 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 poz. 2013).