Polityka prywatności serwisu telemed-24.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z usług medycznych świadczonych przez doktor-24 Paweł Skoczylas poprzez Serwis.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest doktor-24 Paweł Skoczylas wykonujący działalność leczniczą pod adresem: 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106B lok. 49, NIP 727-100-71-99, REGON 470860187, adres e-mail: kontakt@telemed-24.pl - w dalszej części zwany „Administratorem”.

doktor-24 Paweł Skoczylas prowadzi za pośrednictwem serwisu internetowego www.telemed-24.pl działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295).

 1. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną regulującą kwestie przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.).

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług medycznych określonych w Regulaminie serwisu, dostępnym na stronie internetowej www.telemed-24.pl.

W niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - w szczególności:

 1. w celu prowadzenia i archiwizowania niezbędnej dokumentacji medycznej,
 2. w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 3. w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 4. w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora,
 5. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
 6. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora,
 7. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, w tym także przed organami i instytucjami publicznymi,
 8. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody, w celu określonym w treści zgody.
 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Udostępnianie danych

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych,
 3. operatorowi płatności elektronicznych.
 1. Przysługujące uprawnienia

Udostępniając swoje dane osobowe, Użytkownik ma prawo do szeregu działań, a przede wszystkim do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji;
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze jego dane oraz podania treści tych danych;
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub
 • ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizowania swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@telemed-24.pl.

 1. Rodzaje danych osobowych oraz okresy ich przetwarzania

Serwis internetowy www.telemed-24.pl przetwarza następujące dane:

 1. dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 2. informacje finansowe: koszt poszczególnych konsultacji, status płatności,
 3. dane medyczne = dokumentacja medyczna.

Należy podkreślić, iż przetwarzane dane o stanie zdrowia są wrażliwymi danymi medycznymi, które Serwis przetwarza na mocy dobrowolnie wyrażonej zgody przez osobę chcącą skorzystać z usługi medycznej.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3 Polityki prywatności serwisu, tj. przez okres:

 • obowiązywania umowy łączącej Użytkownika z Administratorem,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej czy wymaganej archiwizacji danych medycznych,
 • realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,
 • do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.
 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy obowiązującego prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Użytkownika istotnych skutków.

 1. Informacje uzupełniające

Regulacje prawne, które dodatkowo określają sposób pracy i zabezpieczenia przetwarzanych danych – w szczególności są to:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781),
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 162 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 408 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 537 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 295),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1127 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2018 poz. 941 ze zm.).
 1. Polityka cookies
 1. Administrator informuje, że strona internetowa www.telemed-24.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cele, do których wykorzystywane są pliki cookies:
 • usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu w celu usprawnienia, polepszenia i przyśpieszenia świadczenia usług w ramach Serwisu;
 • marketing i reklama – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych oraz serwowania reklam;
 • dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników; dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu;
 • serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych;
 • usługi społecznościowe – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki cookies do wsparcia usług społecznościowych.
 1. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, Facebook etc.
 2. Dopuszczalność wykorzystywania plików cookies określają najczęściej ustawienia przeglądarki internetowej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zazwyczaj przeglądarki internetowe w sposób domyślny skonfigurowane są na zezwalanie, przechowywanie i wykorzystywanie plików cookies.
 3. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia końcowego. Więcej informacji dotyczących ograniczenia przechowywania i wykorzystywania plików cookies znajduje się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie możliwości przechowywania i wykorzystywania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej Serwisu.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Więcej informacji nt. plików cookies znajduje się w menu przeglądarki internetowej.
 6. Wszelkie pytania dotyczące wykorzystywania plików cookies przez Serwis prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@telemed-24.pl.