Regulamin serwisu telemed-24.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego telemed-24.pl. w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – "doktor-24 Paweł Skoczylas" wykonujący działalność leczniczą pod adresem: 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 106B lok. 49, NIP 727-100-71-99, REGON 470860187, adres e-mail: kontakt@telemed-24.pl, nr telefonu +48 512-717-747,
  2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy prowadzony pod domeną telemed-24.pl,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie,
  4. Usługa – usługa medyczna, specjalistyczna konsultacja lekarska (e-wizyta), świadczenie medyczne.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet; wyłączenie akceptacji plików cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywnego konta poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowania komputerowego obsługującego pliki danego rodzaju, w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Użytkownikiem.
 5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu oferowane są następujące usługi: specjalistyczne konsultacje lekarskie za pośrednictwem środków łączności tzw. e-wizyty.
 2. Nabycie usługi medycznej przez Użytkownika wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności.
 3. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. Szczegółowe informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Użytkownik powinien wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,

a następnie uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 100% ceny e-wizyty wskazanej w cenniku.

 1. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 2. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności: płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. W przypadku płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy - realizacja konsultacji odbędzie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  1. drogą mailową na adres: kontakt@telemed-24.pl,
  2. drogą pocztową na adres: doktor-24 Paweł Skoczylas, ul. Obywatelska 106B lok. 49, 94-104 Łódź.
 3. Użytkownik w reklamacji powinien wskazać:
  1. swoje imię i nazwisko,
  2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję,
  3. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem po rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Jeżeli dane podane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z nim w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 3. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Usługodawca przyjmuje, iż złożenie zamówienia na usługę medyczną z terminem realizacji krótszym niż 14 dni jest równoznaczne z żądaniem skrócenia przysługującego zgodnie z prawem czasu na odstąpienie od umowy. Po umówieniu i opłaceniu e-wizyty przez Użytkownika nie ma możliwości jej odwołania i zwrotu wpłaconych środków. Nie zgłoszenie się Użytkownika na e-wizytę nie jest podstawą do zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku odwołania e-wizyty z winy Usługodawcy, Użytkownik otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty.
 3. Aby zachować termin 14 dni do odstąpienia od umowy, należy wysłać do Usługodawcy żądanie zachowania terminu odstąpienia od umowy. Żądanie należy wpisać w formularzu zamówienia w polu "Uwagi dotyczące e-wizyty" podczas umawiania e-wizyty. Wysłanie żądania skutkować będzie wydłużeniem czasu realizacji usługi do 14 dni.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@telemed-24.pl. Przykładowy wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje po zrealizowaniu usługi medycznej na rzecz Użytkownika, jak również w przypadku, kiedy usługa medyczna nie została zrealizowana z winy Użytkownika.

§ 7. Informacje dodatkowe

 1. Przed ropoczęciem e-wizyty (konsultacji z lekarzem) Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania celem założenia dokumentacji medycznej - wypełniając formularz lub podając dane telefonicznie. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Fałszywe podawanie się za kogoś innego (podszywanie się pod inną osobę) grozi odpowiedzialnością karną. W przypadku odmowy podania wymagnaych danych przez Użytkownika konsultacja nie odbędzie się z winy Użytkownika - połączenie telefoniczne zostanie przerwane.
 2. E-wizyty odbywają się WYŁĄCZNIE telefonicznie w języku polskim - o umówionej godzinie (+/- 15 minut) lekarz dzwoni do pacjenta na wskazany przez niego podczas rejestracji numer telefonu. Pacjenci posiadający zagraniczny numer telefonu wykonują połączenie punktualnie o umóiwonej godzinie na własny koszt.
 3. Konsultacje prowadzone są tylko dla osób powyżej 15 roku życia.
 4. Umówiona konsultacja dotyczy wyłącznie jednej osoby, nie ma możliwości skonsultowania dodatkowej osoby – w takiej sytuacji należy umówić i opłacić kolejną konsultację.
 5. E-wizyty realizowane są zgodnie z kalendarzem dostępności zamieszczonym na stronie internetowej ww.telemed-24.pl w zakładce „UMÓW E-WIZYTĘ”, zgodnie z wybraną usługą.
 6. Wszystkie recepty wystawiane są na 100% zgodnie z ChPL i wskazaniami medycznymi.
 7. W ramach jednej wizyty, jeśli lekarz uzna za zasadne, wystawiana jest TYLKO jedna recepta zawierająca do 5 różnych leków.
 8. Ewentualną receptę na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy można uzyskać tylko w uzasadnionych przypadkach po uwzględnieniu wywiadu lekarskiego. Podczas e-wizyty wystawiana jest e-recepta wyłącznie na jeden lek silnie działający (1 op.).
 9. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest wyłącznie w sytuacji stwierdzenia przez lekarza niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 7 dni.
 10. W ramach jednej wizyty, jeśli lekarz uzna za zasadne, wystawiane jest TYLKO jedno skierowanie na badania obrazowe (komercyjne)
 11. Nie ma możliwości uzyskania:
  - recept na leki z grupy I-N lub II-P (Rx-w / Rp-w),
  - skierowań do specjalistów oraz na badania w ramach NFZ,
  - skierowania na test PCR w kierunku COVID-19,
  - skierowania do izolatorium,
  - zaświadczeń o zwolnieniu z izolacji/ kwarantanny ani o przebytym zakażeniu COVID-19,
  - zaświadczeń o przeciwwskazaniach do szczepienia przeciwko COVID-19,
  - zaświadczeń o przeciwwskazaniach do noszenia maseczki,
  - zaświadczeń o przeciwwskazaniach do uprawiania sportu, wykonywania ćwiczeń fizycznych (w tym zwolnień z WF) etc.,
  - zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, wykonywania ćwiczeń fizycznych, udziału w zawodach sportowych, wyjazdu na obóz etc.,
  - zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, podjęcia/ kontynuowania studiów etc.,
  - zaświadczeń o aktualnym stanie zdrowia, kwalifikacji do planowanych zabiegów etc.
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca nie wystawia faktur, rachunków ani paragonów - dowodem zapłaty jest potwierdzenie przelewu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu będą niezwłocznie po ich dokonaniu publikowane na stronie internetowej Usługodawcy www.telemed-24.pl.